Obchodné podmienky

Platobné a dodacie podmienky

1. Základné pojmy:

1.1 Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť CUREL s.r.o., IČO: 17318785, IČDPH: SK2020291911 , zapísaná v obchodnom registri vložka číslo:  1010/B. Sídlom prevázkovateľa sa rozumie ulica Tomášikova 24, Bratislava 82101,email: curel@curel.sk Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ spoločnosti Curel s.r.o. ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.  Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.  Zásielkou sa rozumie produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky prevádzkovateľa na stránke www.curel.sk.  Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie zásielok

2. Objednávka:

2.1 Zákazník má možnosť výberu produktu na stránke, ktorý chce poslať príjemcovi, alebo chce objednávku vyzdvihnúť na mieste určenom prevádzkovateľom. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke prevádzkovateľa, alebo priamo na oddelení marketingu v sídle spoločnosti prevádzkovateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu. Minimálna hodnota objednávky (mimo ceny za doručenie) je 10 € bez DPH.

3. Zrušenie objednávky:

3.1 Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred dátumom doručenia Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky 02 / 482 051 32 (33),  02 / 482 051 34 (39) , 02 / 482 051 29 (41), mailom na curel@curel.sk. V prípade, že zákazník zruší objednávku neskôr ako jeden pracovný deň pred dodaním zásielky, prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak zákazník zruší objednávku včas (t. zn. 2 pracovné dni pred dátumom dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2,- €.

4. Platba a doručenie:

4.1 Za objednanú zásielku môže objednávateľ platiť nasledovne:

Dobierka

Objednaný tovar bude doručený poštou do miesta bydliska objednávateľa. Objednávateľ si objednaný tovar na pošte prevezme po uhradení ceny dobierky. Cena dobierky pozostáva z ceny tovaru, ceny poštovného a poistného (podľa nižšie uvedenej tabuľky) a z ceny balného. Cenu za doručenie systém generuje automaticky podľa množstva a hmotnosti tovaru  a ostatných zadaných údajov objednávateľa

Doručenie kuriérom zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti kdekoľvek v rámci SR a to do nasledujúceho dňa od objednania, pričom objednávka musí byť dokončená objednávateľom najneskôr do 9:00 pred dňom doručenia. Objednávky dokončené po 9:00  môžu byť doručené s oneskorením jedného dňa. Pri objednávke nad 400€ vrátane DPH, doručenie nebude účtované (ak objem nepresiahne 0,7m3 alebo 20 kg). Pri presiahnutí objemu  0,7 m3 alebo 20 kg a zároveň presiahnutí hodnoty objednávky 400€ je účtované 0,2€ za každý kilogram. Kuriérom

Dodanie tovaru v mestách Bratislava, Senica, Trnava, Pezinok, Senec, Malacky je vybavované vlastnou dopravou. Cena za dodanie predstavuje 1,99€ s DPH. Podmienkou dodania je minimálna suma objednávky 33€ vrátane DPH. Dodanie v týchto mestách za zvýhodnenú cenu nie je garantované do nasledujúceho dňa od objednania.

Ďalšie spôsoby platby:

Bankovým prevodom na č.ú.

TATRA Banka 2629023102/1100

ÚDAJE PRE ZAHRANIČNÝ PREVOD

názov účtu : CUREL S.R.O.
SWIFT KOD : TATRSKBX
IBAN :  SK6611000000002629023102
adresa banky : Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovenská republika

(Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)

Osobne

V prípade výberu voľby osobného odberu, bude objednávateľovi objednávka odovzdaná v mieste určenom prevádzkovateľom

5 .Dodacie podmienky:

5.1 Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.curel.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie zásielky v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka. Doručenie v sobotu je možné iba po odsúhlasení s prevádzkovateľom, pričom objednávka musí byť podaná najneskôr do 10:00 hod. predchádzajúceho dňa. Poplatok za doručenie v sobotu je stanovené individuálne v závislosti od množstva tovaru a miesta dodania . V nedeľu sa donášky neuskutočňujú iba výnimočne po vopred dohodnutých podmienok s prevádzkovateľom.

5.2 Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie zákazník pri vystavovaní objednávky. Prevádzkovateľ negarantuje doručenie na presnú hodinu, ktorú si zákazník stanoví.

 5.3 V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od zásielkovej spoločnosti prevádzkovateľa,  prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Dôvod, prečo príjemca zásielku odmietol prevziať nezisťujeme pretože sa môže jednať o rôzne spory medzi objednávateľom a príjemcom. Ak zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť. Vrátenie tovaru zákazníkom je možné bez udania dôvodu do 7 dní, za podmienky, že uhradí prevádzkovateľovi všetky náklady s tým spojené (dopravné náklady, balné, manipulačné poplatky), nakoľko zákon ukladá vrátenie ceny tovaru a nie služieb spojených s jeho dodaním. Príjemca je povinný prevzatý tovar prezrieť a v prípade jeho eventuálneho poškodenia resp. nekompletnej dodávky má v zmysle všeobecných obchodných podmienok nárok odmietnuť zásielku prevziať. Dodávateľ je povinný nekompletnú resp. poškodenú zásielku bezodkladne opätovne poslať. Prevzatím zásielky príjemca potvrdzuje, že boli zo strany prevádzkovateľa splnené všetky podmienky, tovar je v stave bez poškodenia a objednávka je považovaná za vybavenú.

6. Záväzky strán:

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani na ich komerčné využitie.

6.2 Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

7. Záruka:

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín u živého tovaru a do 72 hodín u ostatného tovaru odo dňa doručenia zásielky príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. Reklamácia obsahovať: meno objednávateľa, adresa doručenia, číslo objednávky, deň objednávky a suma objednávky. Reklamácie je možné podať výhradne formou e-mailu na curel@curel.sk , aby bolo možné reklamácie a ich priebeh prevádzkovateľom evidovať.

Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári. V prípade neživého tovaru t.j. črepníky, dekoračné materiály a pod. je záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa však výhradne vzťahuje na vady materiálu a nie na škody vzniknuté nesprávnym používaním výrobku. Vadný  tovar objednávateľ vráti prevádzkovateľovi, pričom opätovnú zásielku s rovnakým tovarom už objednávateľ neplatí. Reklamáciu bezodkladne ohláste. Ak obdržíte zásielku poškodenú evidentne pri preprave vráťte ju doručovateľovi , ktorý nesie za poškodenie plnú zodpovednosť. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť aj prevádzkovateľovi aby bola včas podaná reklamácia aj z jeho strany. Po uznaní reklamácie bude objednávateľovi zaslaný rovnaký tovar, pričom objednávateľ doručenia ani dobierku viac neplatí.

8. Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2008